Co se děje na VŠE?

28. 9. 2016 - Studentský festival VŠEfest

Hledat Pokročilé hledání

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze 


Nositelé Ceny Švédské národní banky za ekonomii na památku Alfreda Nobela
(Nobelovy ceny za ekonomii)

1969 - 2015

Abecední seznam nositelů NC za ekonomii

Galerie nositelů NC za ekonomii

2015
Angus Stewart DEATON
"za analýzu spotřeby, chudoby a blahobytu"

2014
Jean TIROLE
"za analýzu tržní síly a regulace"

2013
Eugene Francis FAMA, Lars Peter HANSEN a Robert James SHILLER
"za empirickou analýzu cen aktiv"

2012
Alvin Eliot ROTHLloyd Stowell SHAPLEY
"za teorii stabilních alokací a praktické návrhy podoby trhů"

2011
Thomas John SARGENT a Christopher Albert SIMS
"za empirický výzkum příčin a důsledků v makroekonomice"

2010
Peter Arthur DIAMOND, Dale Thomas MORTENSEN a Christopher Antoniou PISSARIDES
"za analýzu trhů práce zatížených náklady na vyhledávání"

2009
Elinor OSTROMOVÁ a Oliver Eaton WILLIAMSON
"za analýzu ekonomického řízení, obzvláště v oblasti veřejných statků" a "za analýzu ekonomického řízení, obzvláště vymezení hranic firmy"

2008
Paul Robin KRUGMAN
"za analýzu vzorců obchodu a umisťování ekonomických aktivit"

2007
Leonid HURWICZ, Eric Stark MASKIN a Roger Bruce MYERSON
"za položení základů teorie vytváření mechanismů"

2006
Edmund Strother PHELPS
"za analýzu intertemporálních substitučních vztahů v makroekonomické politice"

2005
Robert John AUMANN a Thomas Crombie SCHELLING
"za zvýšení porozumění konfliktům a spolupráci prostřednictvím analýzy teorie her"

2004
Finn Erling KYDLAND a Edward Christian PRESCOTT
"za teorii hospodářských cyklů a ekonomické politiky, časové konzistence ekonomické politiky a zkoumání sil, které řídí výkyvy hospodářského cyklu"

2003
Robert Fry ENGLE
"za vyvinutí metod analýzy ekonomických časových řad vykazujících časově podmíněnou volatilitu"

Clive William John GRANGER
"za vypracování metod analýzy ekonomických časových řad s obecnými trendy"

2002
Daniel KAHNEMAN 
"za integraci psychologického výzkumu do ekonomické vědy, zejména v souvislosti s lidským uvažováním a rozhodováním v podmínkách nejistoty"

Vernon Lomax SMITH
"za uplatnění laboratorních pokusů jako nástroje empirických hospodářských analýz, zvláště při studiu alternativních tržních mechanismů"

2001
George Arthur AKERLOF, Andrew Michael SPENCE  a Joseph Eugene STIGLITZ
"za analýzu trhů při existenci asymetrických informací"

2000
James Joseph HECKMAN
"za rozvoj teorie a metod analýzy selektivních vzorků"

Daniel Little McFADDEN
"za rozvoj teorie a metod analýzy diskrétní volby"

1999
Robert  MUNDELL
"za analýzu měnové a fiskální politiky v různých režimech určování měnových kurzů a za analýzu optimálních oblastí společné měny"

1998
Amartya SEN
"za příspěvek k ekonomii blahobytu"

1997
Robert Carhart MERTON  a   Myron Samuel SCHOLES
"za novou metodu určování hodnoty derivátů"

1996
Sir James Alexander MIRRLEES  a  William Spencer VICKREY
"za zásadní příspěvek k ekonomické teorii stimulů v podmínkách asymetrických informací"

1995
Robert Emerson LUCAS, Jr.
"za to, že rozpracoval a aplikoval hypotézu racionálních očekávání, a tak transformoval makroekonomickou analýzu a prohloubil naše porozumění hospodářské politice"

1994
Reinhard SELTEN,  John Forbes NASH   a  John Charles HARSANYI
"za průkopnickou analýzu rovnováhy v teorii nekooperativních her"

1993
Robert William FOGEL  a  Douglass Cecil NORTH
"za znovuobnovení výzkumu ekonomické historie prostřednictvím aplikování ekonomické teorie a kvantitativních metod za účelem vysvětlení ekonomických a institucionálních změn"

1992
Gary Stanley BECKER
"za rozšíření sféry mikroekonomické analýzy na nové oblasti lidského chování a lidských vztahů, včetně chování netržního"

1991
Ronald Harry COASE
"za objev a objasnění významu transakčních nákladů a vlastnických práv pro institucionální strukturu a fungování ekonomiky"

1990
Harry Max MARKOWITZ,   Merton Howard MILLER  a    William Forsyth SHARPE
"za průkopnickou práci v oblasti ekonomie financí a financí korporací"

1989
Trygve Magnus HAAVELMO
"za objasnění pravděpodobnostních základů ekonometrie a za analýzu simultánních ekonomických struktur"

1988
Maurice Félix Charles ALLAIS
"za přínos k teorii trhu a efektivního využívání zdrojů"

1987
Robert Merton SOLOW
"za průkopnické práce v oboru teorie ekonomického růstu"

1986
James McGill BUCHANAN
"za rozvoj smluvních a konstitučních základů teorie ekonomického a politického rozhodování"

1985
Franco MODIGLIANI
"za průkopnické práce při analýze spotřeby a úspor obyvatelstva a za teoretické práce v oblasti podnikových financí a finančních trhů"

1984
John Richard Nicholas STONE
"za fundamentální přínosy v oblasti soustav národních účtů a značné zdokonalení základů pro empirickou ekonomickou analýzu"

1983
Gérard DEBREU
"za začlenění nových analytických metod do ekonomické teorie a za přesnou reformulaci teorie všeobecné rovnováhy"

1982
George Joseph STIGLER
"za významné studie o průmyslové struktuře, fungování trhu a o příčinách a následcích veřejné regulace"

1981
James TOBIN
"za analýzu finančních trhů a jejich vztahu k rozhodování o nákladech, zaměstnanosti, výrobě a cenách"

1980
Lawrence Robert KLEIN
"za vytvoření ekonometrických modelů a jejich aplikaci při analýze ekonomického kolísání a ekonomické politiky"

1979
Arthur William LEWIS  a  Theodore William SCHULTZ
"za průkopnický výzkum ekonomického rozvoje se zvláštním zřetelem na problémy rozvojových zemí"

1978
Herbert Alexander SIMON
"za průkopnický výzkum rozhodovacích procesů v rámci organizace"

1977
James Edward MEADE  a   Bertil Gotthard OHLIN
"za  průkopnický příspěvek k teorii mezinárodního obchodu a pohybu mezinárodního kapitálu"

1976
Milton FRIEDMAN
"za výsledky v oblasti spotřební analýzy, historie a teorie peněz a za předvedení složitosti stabilizační politiky"

1975
Leonid Vitalievič KANTOROVICH  a  Tjalling Charles KOOPMANS
"za příspěvek k teorii optimální alokace zdrojů"

1974
Friedrich August von HAYEK  a  Gunnar MYRDAL
"za průkopnickou práci v teorii peněz a ekonomických kolísání a za pronikavou analýzu vzájemné závislosti ekonomických, společenských a institucionálních jevů"

1973
Wassily LEONTIEF
"za rozvoj input-output metody a její aplikaci na důležité ekonomické problémy"

1972
Kenneth Joseph ARROW  a   John Richard HICKS
"za průkopnické příspěvky k teorii všeobecné rovnováhy a teorii blahobytu"

1971
Simon Smith KUZNETS
"za empiricky podloženou interpretaci ekonomického růstu, vedoucí k novému a hlubšímu pochopení ekonomických a společenských struktur a procesů rozvoje"

1970
Paul Anthony SAMUELSON
"za vědecký příspěvek k rozvoji statické a dynamické ekonomické teorie a aktivní přispění ke zvýšení analytické úrovně ekonomické vědy"

1969
Ragnar Anton Kittil FRISCH  Jan TINBERGEN
"za rozvoj a aplikaci dynamických modelů při analýze ekonomických procesů"


Manažer služby

Mgr. Eva Havlíková
havlik@vse.cz
místnost 034 SB
tel.: (+420) 224 095 598
fax: (+420) 224 095 869

 

Příbuzné stránky